Abbildung 2: Komponenten des Assistenzsystems

Grafik über die Komponenten des Assistenzsystems Abbildung 2: Komponenten des Assistenzsystems
Abbildung 2: Komponenten des Assistenzsystems © M. Lorenz, TI